Obsah

 

Městys Dub
384 25 Dub u Prachatic
 
 
 
 
                                 V ý r o č n í    z p r á v a
                 o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb.,
                                           za rok 2008
 
 
Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblast poskytování informací podle zákona č.106/99 Sb.,o svobodném přístupu k informacím :
 
Za rok 2008 nebyly Úřadu městyse Dub podány žádné písemné žádosti o poskytování informaci podle zákona                                  
Číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
V Dubu u Prachatic , dne 5.ledna 2009
Antonín Řádek starosta městyse Dub