Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Organizační struktura úřadu

 

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty městyse   Václava Nováka -  kterému jsou podřízeni:
 

 • Pavel Matuška - místostarosta
 • Marie Šímová - účetní


 

Zastupitelstvo

Městys má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v listopadu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 

 • Václav Novák
 • Pavel Matuška
 • Ing. Milan Pavlovský
 • Mgr. Dana Žílová
 • Karel Novák
 • Šárka Otradovská
 • Lenka Kuklová
 • Jan Uher
 • Luboš Růžička


 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování městyse - zřízené dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 

 • Kontrolní výbor
   
  • Jan Uher
  • Mgr. Dana Žílová
  • Luboš Růžička
    
 • Finanční výbor
  • Ing. Milan Pavlovský
  • Lenka Kuklová
  • Karel Novák
  •  

Komise řízené starostou městyse

 • Komise sociální
  • Šárka Otradovská
  • Lenka Kuklová
  •  
 • Komise školská a kulturní
  • Mgr. Dana Žílová
  • Monika Nováková
  • Mgr. Radka Matušková
    
 • Komise povodňová
  • Ing. Milan Pavlovský
  • Šárka Otradovská
  • Ladislav Neužil
  • Mgr. Dana Žílová

 

 

Úřad městyse - organizace a řízení

 

Úřad městyse tvoří:

 • starosta
 • místostarosta
 • další pracovníci tohoto úřadu
   

Starosta: Václav Novák je v čele úřadu městyse a zastupuje městys navenek v právních vztazích

 • ze své činnosti je zodpovědný zastupitelstvu městyse
 • připravuje, svolává a řídí schůze městyse a zasedání zastupitelstva městyse, plní úkoly uložené mu jejími usneseními
 • řídí a vede evidenci majetku městyse
 • vede správu místních poplatků
 • provádí ověřování shody opisů a kopií s listinou a ověřování pravosti podpisů podle příslušných zákonů
 • spolupracuje s komisí školskou a kulturní
 • stará se o dobrý stav kulturních památek
 • řídí uskladňování TDO městyse
   

Místostarosta: Matuška Pavel

 • plní některé úkoly starosty dle vzájemné dohody
 • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
 • ze své činnosti je zodpovědný zastupitelstvu městyse 
 • společně se starostou zabezpečují plnění usnesení zastupitelstva městyse
 • společně se starostou spolupracují s kontrolním a finančním výborem a plní úkoly civilní ochrany dle zvláštních předpisů
 • společně se starostou řídí kulturně společenskou činnost městyse, dále veřejnou zeleň obce, hřbitovy

 

Zastupitelstvo městyse se skládá z 9 zastupitelů, kteří byli zvoleni v komunálních volbách v roce 2006. Funkční období zastupitelstva je čtyři roky. Volí starostu a místostarostu.
Řádné zasedání zastupitelstva městyse se uskutečňuje podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.
Zasedání zastupitelstva městyse svolává a zpravidla řídí starosta.

 

Zastupitelstvu městyse je vyhrazeno:

 • schvalovat program rozvoje městyse
 • schvalovat rozpočet městyse a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok
 • uzavírat dohody o změně hranice městyse
 • schvalovat obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti
 • volit z řad svých členů starostu a místostarostu a odvolávat je z funkce
 • rozhodovat o členství městyse ve svazku a o vystupování z tohoto svazku, o účasti městyse ve sdruženích
 • udělovat čestné občanství městyse a ceny městyse
 • schvalovat územně plánovací dokumentaci sídelních útvarů a zón

 

Zastupitelstvo městyse rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech:

 • nabytí a převodu nemovitých věcí
 • bezúplatném převodu movitých věcí včetně peněz, s výjimkou obvyklých darování k životním jubileím a podobným příležitostem
 • o podpoře rozvoje kultury tělesné výchovy a sportu v celkové částce nejvýše do 50.000,- Kč ročně
 • bezúplatném postoupení pohledávek
 • přijetí úvěrů (půjčky a dotace), požaduje-li to alespoň jedna desetina všech členů zastupitelstva obce
 • vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 10.000,- Kč
 • zastavení nemovitých věcí
 • zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 50.000,- Kč