Dub - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Dubské pamětihodnosti

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

Zámek

  • Adresa objektu:
    Zámek Dub čp. 1
    384 25 Dub
  • tel.:603750 056
     Nejstarší pohled na Dub z r.1906
     

Několikrát přestavěný zámek Dub na Prachaticku je typickou ukázkou novogotické architektury. Po půlstoletí úpadku jej současný majitel se značným úsilím a nákladem rekonstruuje, což je pro budoucnost objektu dobrým příslibem. Zámek Dub je přístupný veřejnosti, což jej činí turisticky zajímavým objektem.

Historie objektu:

Dub se poprvé připomíná r. 1274 v predikátu vladyky Jana. Kde tento Jan, případně jakýsi Michálek z Dubu (1390) seděli, není známo. Možná na místní tvrzi, pokud tuto nepostavili až Dubští z Třebomyslic, vlastníci Dubu v 15. století. Ti také objekt někdy okolo r. 1500 poprvé přestavěli. První výslovná zmínka o dubské tvrzi nicméně pochází až z r. 1543, kdy ji – spolu s dvorem a vsí, tvrzí, dvorem a vsí Dubská Lhota a s Borčicemi – prodal Mikuláš Budkovský z Budkova Divišovi Boubínskému z Újezda. R. 1579 směnil Divišův syn Petr Dub za Střelu s Vlachyněm z Leskovce, od jehož dědice pak statek po r. 1608 získal Pavel Kavka z Říčan. Pavel Kavka tvrz přestavěl na renesanční zámek, který od Kavků koupil r. 1651 Miroslav Markvart z Hrádku. Za Markvartů z Hrádku byl Dub rozdělen. R. 1689 jej ve svých rukou sjednotil hrabě Karel Filip Buquoy a majitelé se pak střídali. V letech 1839 – 1865 vlastnil zámek rytíř Mořic z Hönigsteinu, který jej nechal novogoticky přestavět. Přestavbu projektoval J. Niklas, profesor architektury a stavitelství na Českém vysokém učení technickém. Posledním soukromým majitelem před r. 1945 byla rodina Bromovských. Ve druhé polovině 20. století, za státního vlastnictví, dubský zámek značně utrpěl; dnes se opět nachází v soukromých rukou a je postupně rehabilitován.

Exteriér, stavební vývoj:

Podobu středověké tvrze Dub, která vznikla na mírně vyvýšené terénní terase ve vsi, neznáme. Jejím základem byla obdélná trojprostorová budova, již někdy kolem r. 1500 pohltilo východní křídlo zámku. Tvrz tehdy dostala podobu objektu na půdoryse čtyřúhelníku se starým východním palácem přestavěným do tvaru L a novým křídlem na západě. Oba paláce spojily hradby. Na jižní straně vznikla čtverhranná branská věž, odolnost severní hradby posílila před ni předsunutá hranolová, dovnitř otevřená bašta. Při přestavbě na pozdně renesanční zámek (1607) byl téměř zbořen a znovu postaven západní palác a na severní a jižní straně vznikla obvodová zástavba, takže objekt získal relativně souměrný půdorys. Ve druhé polovině 18. století obklopila nádvoří s výjimkou severu pilířová arkáda, bylo rozšířeno východní křídlo a upraveny interiéry. V letech 1854 – 1860 byl zámek novogoticky přestavěn.

Interiér:

Původní interiéry zámku byly ve druhé polovině 20. století prakticky zničeny; v současnosti jsou majitelem zámku pozvolna rekonstruovány.

Současný stav:

Zámek Dub, stojící v malém parku uprostřed stejnojmenné vsi, je patrová čtyřkřídlá novogotická budova se vstupní hodinovou věží. Nad vstupem stojí balkónový portikus, po stranách se nacházejí rizality a v nárožích dekorativní vížky. Nad oknem v přízemí na východě jsou renesanční kamenná ostění se znaky Pavla Kavky z Říčan, jeho manželky Anežky rozené z Hodějova a letopočtem 1607, dokládající pozdně renesanční přestavbu objektu.

Křesťanské církevní památky

Kostel Rozeslání sv. apoštolů

Starší literatura uvádí, že kostel v Dubu pochází již z roku 1666, ale pro potvrzení     tohoto údaje se nám nezachovaly žádné písemné doklady. Ale již v roce 1689 při prodeji statku Dubu je vzpomenuto zámecké kaple, další písemný doklad je z roku 1746 při křtu. To je také nejstarší doklad o zasvěcení dubské zámecké kaple. Svátek Rozeslání sv.apoštolů připadá na 15.července. Dubská pouť tedy každoročně bývá vždy první neděli po tomto datu. Kostel prošel mnoha  úpravami a opravami, poslední velká oprava byla v roce 1990. Každý kámen a každá cihla zde, má svou historickou hodnotu a paměť. V dobách minulých byl kostel ve velké vážnosti a církevní obřady v něm provázely dubské věřící "od kolébky až ke hrobu."

Mše svatá: sudá neděle od 10,30 hod příležitost ke svátosti smíření po mši svaté adorace:každou poslední neděli v měsíci po mši svaté

Správce farnosti: P.Jiří Kalaš
historie a současnost

Židovský hřbitov

První zmínky o obci pocházejí z roku 1274. Židovské osídlení zde vzniklo před rokem 1618 a existovalo zde až do německé okupace. Židovský hřbitov v Dubu je hřbitovem lesním (je situován v lese zvaném Na Hájku, nedaleko od městyse), pochází z počátku 18. století a nejstarší dochované náhrobky pocházejí z 1. poloviny 18. století. Hřbitov se od roku 1992 postupně opravuje.

Židovská ulice

Býv. židovská ulice,synagoga přeměněna na obytný dům čp. 10.

Socha panenky Marie

Nalázá se na rozcestí Dub - Dubská Lhota - Fořtovna. Socha byla opravena a vysvěcena v srpnu 2008.

Socha svatého Jana Nepomuckého

Nalézá se na mostě směr Borčice. Tato kulturní památka čeká na rekonstrukci.