Navigace

Obsah

 

Městys Dub
384 25 Dub u Prachatic
 
 
USNESENÍ   01/2010
z jednání zastupitelstva městyse Dub konaného dne 15.01.2010
============================================================
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB:
schvaluje :
 
1/ kontrolu usnesení ze dne 18.12.2009
2/ schvaluje návrhovou komisí a ověřovatelé zápisu : p.Š.Otradovská,p.ing.M. Pavlovský
                8 hlasů pro
3/ schvaluje program zasedání zastupitelstva
                8 hlasů pro
4/ schvaluje kontrolu usnesení č.08/09
                8 hlasů pro
5/ schvaluje Rozpočtová opatření číslo : 32/09 – 65/09
    Rekapitulace rozpočtových opatření :
    Celková rozpočtová opatření příjmy             675 888,-Kč
                výdaje     92 550,-Kč
========================================================
Financování rozpočtu pol. 8115        583 338,-Kč
Ukládá pro starostu a účetní městyse provést schválená opatření
Uvedená rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto usnesení a zápisu jednání
                8 hlasů pro
6/ schvaluje vyřazení majetku – Inventury 2009
    vyřazení majetku Městyse Dub dle vyřazovacích protokolů ve výši 21 013,20 Kč
    vyřazení majetku ZŠ a MŠ Dub dle vyřazovacích protokolů ve výši   7 282,10 Kč
                8 hlasů pro
7/ schvaluje žádost o odkoupení pozemku od p. Jaroslav Staněk Bavorovská 1053 Vodňany
    pozemky ve zjednodušené evidenci parcela 780 výměra   1780 m2
                                                             parcela 781/1 -„-      11488 m2
    za cenu znaleckého posudku cena    : 47 830,- Kč
    pověřuje starostu k provedení patřičných úkonů
                8 hlasů pro
8/ schvaluje žádost ZŠ a MŠ Dub schválení hospodářského výsledku a jeho převedení do rezervního fondu: výsledek 721,64 Kč
V roce 2009 dosáhla ZŠ a MŠ Dub hospodářský výsledek ve výši 721,64 Kč                            ( hlavní činnost 153,64 a vedlejší hospodářská činnost 568,- Kč).
                8 hlasů pro
9/ schvaluje přidělení bytu čp. 22 byt č. 5 p. Soňa TICHÁ
    pověřuje starostu k provedení patřičných úkonů
                8 hlasů pro
 
2 -
 
10/ zastupitelstvo bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Dub o zápisu dětí do prvé třídy
11/ zastupitelstvo bere na vědomí informaci o možnosti vrácení zaplacených odvodů za
 zaměstnance OÚ Dub za prvé pololetí roku 2007, navrženo vyčkat rozhodnutí MF .
12/ zastupitelstvo schvaluje pro PO ZŠ a MŠ Dub vedení účetnictví ve zjednodušeném      rozsahu s platnosti od 1.1. 2010
 
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
 
Ukládá pro starostu městyse :
Vypracování kupní smlouvy s p. Staňkem Jaroslavem dle usnesení : 01/2010 , bod.7
 
Jednání ukončeno 21,30 hod.
 
Usnesení schváleno jako celek 8 hlasů pro
 
 
                                                                                   Předáno dne 15.01.2010
                                                                                   starosta městyse Dub
                                                                                   Antonín Řádek