Navigace

Obsah

 

MĚSTYS DUB
 384 25 Dub
USNESENÍ      08/09
z jednání zastupitelstva městyse Dub konaného dne   18.12. 2009.
===================================================
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
schvaluje :
 
1/ kontrolu usnesení ze dne 27.11.2009
2/ schvaluje/ návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu : , p Václav LENC, p. Mgr. Dana ŽÍLOVÁ
8 hlasů pro
 
3/ schvaluje program zasedání zastupitelstva
8 hlasů pro
 
4/ schvaluje kontrolu usnesení č. 07/09
8   hlasů pro
 
5/ schvaluje    ROZPOČET na rok 2010 je přílohou tohoto usnesení
8 hlasů pro
 
6/ schvaluje přidělení bytu v čp.83 pro a) p. Zdeněk Hes Prachatice
8 hlasů pro
 
7/   schvaluje prodej pozemku pod čp. 106 st. 47 pro p. Pavlu Švepešovou Čechovou
      za cenu    25,- Kč á 1m2 celkem 560m2
8 hlasů pro
 
8/ schvaluje doplněk k VNITŘNÍ SMĚRNICI o nakládání s pohledávkami
                8 hlasů pro
 
9/ zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávek p. J. Jelen 16.496,-Kč
                    M.Vanický 13.756,- Kč
      uvedené pohledávky převést na pod rozvahové účty
8 hlasů pro
 
10/ zastupitelstvo schvaluje nákup drobného hmotného majetku vybavení
      Víceúčelového komunitního centra dle znaleckého posudku ve výši 
      18 796,- Kč
8 hlasů pro
 
11/ zastupitelstvo schvaluje zavedení ČOV do IM Městyse Dub ve výši
       350 060,- dle znaleckého posudku
8 hlasů pro
 
12/ zastupitelstvo schvaluje cenu stočného na rok 2009 9,- Kč za 1m3
8 hlasů pro
 
13/ zastupitelstvo schvaluje žádost ZŠ a MŠ Dub o navýšení dotace na
        provoz ve výši   20 000,- Kč
8 hlasů pro
 
14/ zastupitelstvo ruší poplatek za stočné pro Jednota a Pošta za rok
        2007 451,- Kč
15/ zastupitelstvo vyslechlo dopis nájemníků čp. 83 a zaujalo stanovisko
       navrhlo uskutečnit besedu a vyslechnout stížnosti , pověřilo starostu
       tuto besedu svolat v měsíci leden 2010
 
 
 
 ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
  
ukládá pro starostu městyse
Zajistit předání bytu v čp. 83 pro p. Zdeněk HES Prachatice
Vypracovat Kupní smlouvu na prodej pozemku st. 47 Dub
 
 
         Usnesení schváleno  jako celek 8 hlasů pro                                                . 
                                                                                              Předáno dne 18.12..2009
                                                                                               starosta městyse Dub
                                                                                                 Antonín Řádek