Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


Dodávka elektrické energie, vodné, stočné

Dotace, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kultura, oznámení, informace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
GDPR - zásady ochrany osobních údajů 25.02.2019 31.12.2019
VPP - pracovní příležitosti 23.05.2016 08.06.2016
informace - když se stěhuji 06.11.2014 22.11.2014

Pozemky, digitalizace pozemků, komplexní úprava pozemků

Pozvánka, záměry ZM

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na ZM - 30.8.2019 19.08.2019 30.09.2019
Záměr - pronájem NP čp. 95 12.08.2019 28.08.2019

Vyhlášky a řády

Výroční zpráva o posk. informací dle zák.č.106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva 2018 25.03.2019
Výroční zpráva 2017 26.02.2018

Výsledek hospodaření, závěrečný účet, rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření 26, 27, 28/2019 02.08.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 22-25/2019 26.07.2019 31.12.2019
Schválený závěrečný účet 2018 02.07.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 9-21/2019 01.07.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření 2,3,4,5,6,7,8/2019 30.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 09.05.2019 31.12.2019
Rozpočet 2019, rozpočtový výhled 2020 - 2023 28.12.2018 31.12.2019

ZŠ a MŠ Dub

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet 2019,Rozpočtový výhled 2020 - 2021 28.12.2018 31.12.2019

 

 MĚSTYS DUB
 384 25 Dub
USNESENÍ      04/09
z jednání zastupitelstva městyse Dub konaného dne   29.05.2009.
===================================================
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
schvaluje :
1/ kontrolu usnesení ze dne 17.03.2009  
2/ schvaluje/ návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu : , p.Mgr.D. Žílová , p. Romana Brožová
7 hlasů pro
3/ schvaluje program zasedání zastupitelstva                                                          7 hlasů pro
4/ schvaluje kontrolu usnesení č. 03/09 ze dne 17.03.2009
7 hlasů pro
5/ schvaluje  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu pro Rekonstrukci silnic
      III/14124
7 hlasů pro
6/  schvaluje
      Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 1.7.2008   DUPY DUB, o.s.
7  hlasů pro
7/   schvaluje  finanční příspěvek na restaurování plastiky sv. Jana Nepomuckého výše 5.000,-Kč
7 hlasů pro
8/ / schvaluje žádost o příspěvek na rekonstrukci prostoru Mateřského centra ve výši ročního nájemného
      uhrazeného nájemcem v průběhu roku 2009
7  hlasů pro
 9 /  schvaluje žádost TJ Dub o finanční příspěvek na pořádání dětského dne na den 7.06.2009
     ve výši 5.000,- Kč
7 hlasů pro
10/ zastupitelstvo bere na vědomí informaci o soutěži OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ
                                                                                   
11/  schvaluje žádost o úpravě VO a rekonstrukce sítě NN v Dubu
7hlasů pro
12/ ne/ schvaluje Rozpočtové opatření
           č.1/ 2009 Daňové příjmy rozpočtu
                              1122 daň PO za obec                         - 101 940,-
                              4122 neiv. transfer od JČ.kraje              25.000,-
---------------------------------------------------------------------------------
-          76 940,-
                                                                                         ========
            č.2/2009 Vlastní příjmy rozpočtu :
                              3399 – kultura        2112   prodej /knihy /     300,-
                              3639 – MH             3111   prodej pozemku 2160,-
                              3722 – odpad. hos. 2111   úklid odpadů       3000,-
                              3613 - nebyt.hosp. 2132   převod nájmů-24000,- /DUPY DUB/
                              5512 - PZ               2132   nájemné         +24000,- /DUPY BUB/
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Celkem                                                                                    5 460 ,-
          
             č 3/2009 Výdaje rozpočtu
                               3117 ZŠ a MŠ Dub    5139 – materiál (mřížka) 1 300,
                               3117       - „ -             6122 – el. sporák            70 710,-
                               3117       - „ -             6351 – incest. transfer    15 000,-
                                                                             dokončení hřiště
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Celkem                                                                                              87 010,-
                        
              č. 4/2009 Výdaje rozpočtu
                                3639 – MH                 5137 DHM ( sekačka )           6 680,-
                                3639                            5424 náhrada mzdy - nemoc  3 717,-
                                                                    - 2 –
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Celkem :                                                                                                10 397,-
 
                   č. 5/2009 Výdaje rozpočtu
                                4329                 5251 – neinv. transfer STROOM o.p.s.       20 000,-
                                4339                 5162 -  přípojka internet DUPY DUB o.s.      7 076,-
                                5512                 5021 - topení                                                14 400,-
                                6171                 5172 – prog. Vybavení MISYS + EMA       37 574,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Celkem                                                                                                             79 054,-
 
                 č. 6/2009 Výdaje rozpočtu :
                              6399                    5362 – daň za městys                              - 101 940,-
                              6402                    5366 - finanční vypořádání                            2 569,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Celkem                                                                                                            - 99 371,-
            Rekapitulace :
            Celkem rozpočtová opatření – příjmy                                                       - 71 480 ,-
            Celkem rozpočtová opatření - výdaje                                                         77 086,-
================================================================
            Financování rozpočtu - pol. 8115 MD                                                      148 566,-
================================================================
 
7 hlasů pro
 
 13/ Zastupitelstvo Městyse Dub souhlasí se stavbou RD na parcele č. 435/2 pro stavebníka
        Dana ŠPIROCHOVÁ nar. 27.01.1951 trvale bytem Puklicova 1005/12   České Budějovice
     
7 hlasů pro
 
 
 
 
 
 ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
  
 ukládá pro starostu městyse
 
·         Vyhotovit nabídku Pojišťovny KOOPERATIVA, a.s. – pojištění majetku městyse Dub
  
 
     *
 
 
     *
 
 
         Usnesení schváleno jako celek   7 hlasů pro 
                                                                                              Předáno dne 29.05.2009
                                                                                               starosta městyse Dub
                                                                                                 Antonín Řádek