Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


Dodávka elektrické energie, vodné, stočné

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Cena vodného a stočného pro rok 201915.12.201731.12.2019

Dotace, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kultura, oznámení, informace

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Vánoce v kostele05.12.201821.12.2018
VPP - pracovní příležitosti23.05.201608.06.2016
informace - když se stěhuji06.11.201422.11.2014

Mikroregion Vlachovo Březí

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Návrh rozpočtu DSO Vlachovo Březí 201922.11.201812.12.2018
Návrh střednědobý výhled DSO 2019 -202222.11.201812.12.2018
Závěrečný účet za rok 201726.03.201830.06.2019
Návrh - Rozpočet 201623.11.201509.12.2015

Pozvánka, záměry ZM

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Pozvánka na ZM - 14.12.201807.12.201823.12.2018
Záměr prodej pozemku D. Lhota 106.12.201822.12.2018
Záměr prodej pozemku D. Lhota 206.12.201822.12.2018
Záměr - prodej movitého majetku27.11.201813.12.2018

Vyhlášky a řády

Výroční zpráva o posk. informací dle zák.č.106/1999 Sb.

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 201726.02.201831.12.2018

Výsledek hospodaření, závěrečný účet, rozpočet

ZŠ a MŠ Dub

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Návrh rozpočtu 2019, návrh rozpočtového výhledu 2020 - 202123.11.201831.12.2018
Rozpočet, rozpočtový výhled20.01.201831.01.2019

 

 MĚSTYS DUB
 384 25 Dub
                                                       USNESENÍ      03//09                                   
                          z jednání zastupitelstva městyse Dub konaného dne   17.03.2009.     
                     ===================================================
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB                                                                         schvaluje :
1/ kontrolu usnesení ze dne 13.01 09  
2/ schvaluje/ návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu : p. Ing. Milan Pavlovský , p. Š. Otradovská
6 hlasů pro
3/ schvaluje program zasedání zastupitelstva                                                          6  hlasů pro
4/ schvaluje kontrolu usnesení 01/09 ze dne 13.01.2009
     schvaluje kontrolu usnesení 02/09 ze dne    9.03.2009
6 hlasů pro
5/ schvaluje zřízení úplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení NN.
     Jedná se o stavbu Javorníce kabel NN, p. Pavelka . Pozemek par.číslo 407/1 zapsané na LV10001
     Smlouva o budoucí smlouvě přiložena k tomuto zápisu zastupitelstva,
6 hlasů pro
6/ schvaluje  
      Na základě nařízení vlády, kterým se mění nařízení č. 37/2003 Sb , o odměnách za výkon funkce členům
       zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů se dnem 01.01.2009 mění takto :
       p. Matuška Pavel              místostarosta                                            5.100,-
       p. Lenc        Václav .         předseda výboru kontrolního                  1 060,-          880,-   + 180,-
       p. Pavlovský Milan Ing.   předseda výboru finančního                 1 060,-          880,-    + 180,-
       p. Žílová      Dana     Mgr. předseda kulturní komise                      1 060,-          880.-    + 180,-
      p. 0tradovská Šárka            předseda komise SPOZ                         1 060,-          880,-    + 180,-
      p. Brožová   Romana         člen          komise SPOZ                            750,-          570,-    +  180,-
      p. Hron Jaroslav               člen           výboru finančního                   750,-.          570,-    + 180,-
6  hlasů pro
 
7/ schvaluje Žádost o schválení hospodářského výsledku a jeho převedení do fondu odměn a do rezervního
      fondu. takto :
      V roce 2008 dosáhla ZŠ a MŠ Dub hospodářský výsledek ve výši 10 611,34 Kč
      Hlavní činnost                         6,402,34 Kč
      Vedlejší hospodářská činnost 4 209,-     Kč
      Uvedený výsledek hospodaření bude převeden takto :
       2100,-    Kč    na   fond odměn
       8511,34 Kč   na   rezervní fond
6 hlasů pro
8/  schvaluje nákup autobusové čekárny  pro městys Dub náměstí
 
6 hlasů pro
9/   schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku na dopravu uživatelů Centra STROOM DUB o.p.s.
      do výše   20.000,- Kč
 
6  hlasů pro
10/ zastupitelstvo Městyse Dub projednalo závěrečný účet hospodaření za rok 2008
     Výrok : „ SOUHLASÍ S CELOROČNÍM HOSPODAŘENÍM A TO BEZ VÝHRAD „
 
6 hlasů pro
11/ zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci na dokončení školního hřiště / zahrady /
       Žádaná dotace   15.000 ,-Kč
6 hlasů pro
12/   zastupitelstvo schvaluje nákup sporáku do školní kuchyně   SE 40 AR
         dle předložených   nabídek nejnižší nabídka 56 000,- bez DPH 19%
         p. Skotnica Jiří
          
6 hlasů pro
13/   zastupitelstvo schvaluje zápis do kroniky městyse Dub za rok 2008 přednesený
        kronikářem městyse p. J. Kubišem
6 hlasů pro
 
 
 
14/    zastupitelstvo městyse schvaluje zakoupeni programu  MISYS pro účely Úřadu městyse Dub
         Geografický informační systém
         Kupní cena uvedeného programu do 30.000,-Kč
6 hlasů pro
15/    zastupitelstvo městyse projednalo otázku starého územního plánu , kde je zakreslena komunikace
         na osadu Borčice přes parcelu 627/3 tato stavba se nebude realizovat .
 
 
 
 
 ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE DUB
  
 ukládá pro starostu městyse
 
·         a pověřuje starostu městyse k projednání a podepsání kupní smlouvy na pozemek 627/3 a zem.
stavbu prodávající p. Ing. Jiří Bromovský
  
 
     *
 
 
     *
 
 
         Usnesení schváleno jako celek 6  hlasů pro 
                                                                                              Předáno dne 17.03.2009.2009
                                                                                               starosta městyse Dub
                                                                                                 Antonín Řádek