Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


Dodávka elektrické energie, vodné, stočné

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Cena vodného a stočného pro rok 201915.12.201731.12.2019

Dotace, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kultura, oznámení, informace

Mikroregion Vlachovo Březí

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet za rok 201726.03.201830.06.2019
Návrh - Rozpočet 201623.11.201509.12.2015

Pozemky, digitalizace pozemků, komplexní úprava pozemků

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí25.02.201931.12.2019

Volby

Vyhlášky a řády

Výroční zpráva o posk. informací dle zák.č.106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva 201825.03.2019
Výroční zpráva 201726.02.2018

Výsledek hospodaření, závěrečný účet, rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 1/201909.05.201931.12.2019
Rozpočet 2019, rozpočtový výhled 2020 - 202328.12.201831.12.2019
Návrh rozpočtu 2019, návrh rozpočtového výhledu29.11.201831.12.2019
Závěrečný účet 201727.06.201830.06.2019

ZŠ a MŠ Dub

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet 2019,Rozpočtový výhled 2020 - 202128.12.201831.12.2019

 

 MĚSTYS  DUB

 384 25 Dub

                                                       USNESENÍ      01//09                                   

                          z jednání  zastupitelstva  městyse  Dub  konaného dne  13.01.2009        

                     ===================================================

ZASTUPITELSTVO  MĚSTYSE  DUB                                                                         schvaluje :

 

1/  kontrolu usnesení  ze dne 06/08

2/  schvaluje/ návrhovou  komisi  a ověřovatelé zápisu : p. Karel Novák,  p. Mgr. Dana  Žílová

                                                                                                                             8  hlasů pro

3/  schvaluje program zasedání zastupitelstva                                                   8   hlasů pro

4/  schvaluje  kontrolu usnesení 07/08 ze dne  19.12.08

                                                                                                                             8  hlasů pro

5/  schvaluje Rozpočtové opatření č. 14/2008 -  33/2008

                     Rekapitulace :

                     Celkem rozpočtová opatření – příjmy                            637 199,- Kč

                     Celkem rozpočtová opatření -  výdaje                        -  236 438,- 

                     ----------------------------------------------------------------------------------

                     Financování rozpočtu – pol. 8115 D                             873 637,- 

                    =================================================

         

                     Splátka jistiny                     pol. 8124  D                                          -   3 303,- Kč

                     Financování  splátky                  8115  D                                         +   3 303,- Kč

       Podklady záměr je přílohou tohoto usnesení

                                                                                                                              8   hlasů pro

6/  schvaluje

    Vyřazení majetku   dle protokolu  inventurní. komise   městys Dub       ve výši   26.858,- Kč 

                                                                                            ZŠ a MŠ  Dub    -„-        47 682,44 Kč

 

    schvaluje   Zápis provedení roční inventarizace majetku , závazků a pohledávek  Městys Dub

                      ke dne 31.12.2008

                      Zápis je součásti a přílohou tohoto usnesení  01/09 ze dne 13.01.2009

                                                                                                                               8  hlasů pro

 

7/  schvaluje  zřízení úplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení NN

                      Úprava venkovní sítě z důvodu špatného stavu objektu p.č. ST 20/1 v k.ú. Javorníce u Dubu

                      Stávající venkovní vedení NN bude dle vyznačení trasy demontováno. Na p.č. 1494 díl.4

                      /KN 1029/5 se umístí nový sloup a., zemní kabel NN povede dle vyznačeného zákresu v

                      Katastrální mapě. Na p.č. ST 19/1 se umístí nová kabelová skříň.

                                                                                                                                8  hlasů pro

                                                                          

 

 

    ZASTUPITELSTVO  MĚSTYSE  DUB

  

  ukládá :  pro starostu městyse

 

* zajistit záměr a návrh čekárny na autobusovou zastávku v Dubu 

    

  

         Usnesení schváleno  jako celek   8  hlasů pro 

                                                                                              Předáno dne  13.01.2009

                                                                                               starosta městyse Dub

                                                                                                 Antonín Řádek